(1)
Dr. Sergey Orlov. Foundation of Vortex Gravitation, Cosmology and Cosmogony. GJSFR 2012, 12, 15-34.